เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวด์เวอร์ ชั้น 28 ห้อง 2802 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10301
เบอร์โทรศัพท์ 02-624-6600 โทรสาร 02-624-6666-7
อีเมล์ SynergyThai@synergyworldwide.com